Ovih dana možemo vidjeti da su Vlada Kantona Sarajevo, a i Vlada Federacije BiH veoma opterećene nerješenim problemom legitimiteta, legaliteta i reprezentativnosti sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo i šire. Problem je tim veći i aktuelniji, ako

Rasim Lakota
Pitanje

Ovih dana možemo vidjeti da su Vlada Kantona Sarajevo, a i Vlada Federacije BiH veoma opterećene nerješenim problemom legitimiteta, legaliteta i reprezentativnosti sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo i šire.

Problem je tim veći i aktuelniji, ako se zna da ovih dana očekujemo stupanje na snagu Općeg kolektivnog ugovora u FBiH, nakon čega treba otpočeti sa usaglašavanjem granskih kolektivnih ugovora za pojedine oblasti.

r" Dodatno, znamo da postoji veoma složena ustavna organizacija Federacije BiH i kantona, kao i Grada i općina u Kantonu Sarajevo, kada i je riječ o pojedinim oblastima za koje treba usaglašavati i potpisati granske kolektivne ugovore.

Ovo je pitanje koje je u Kantonu Sarajevo, a i u čitavoj Federaciji bilo jako zapušteno i to je rezultiralo jednim pravnim i stvarnim haosom, koji se i dalje produbljuje.

Dodatan problem su skupi sudski postupci, a vidimo zadnjih dana i tužbe čak i zbog nepoštivanja hronologije isplate dosuđenih sredstava tužitelja državnih službenika.

Tražim da se ovoj Skupštini od strane resornih ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, dostavi pregled :

- registriranih sindikata na nivou Kantona Sarajevo,

- pregled reprezentativnih sindikata na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i onih čija se reprezentativnost trenutno utvrđuje, kao i

- dostupne informacije u kojoj su fazi i sa kojim sindikatima, pripreme za pokretanje procesa usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora po različitim oblastima (obrazovanje, državna služba, komunalna privreda i dr.), ko i u kojoj proceduri će zastupati Vladu Kantona Sarajevo

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: