Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposle

Sabahudin Delalić
Inicijativa

Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposlenika, tako da se prijem u radni odnos vrši isključivo putem javnog konkursa-oglasa, u cilju prijema najboljih kandidata.

Proslijeđeno: