Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Tražim objašnjenje zašto se obračunava i naplačuje puni iznos računa za mjesece početka i kraja grijne sezone a građani uslugu koriste pola mjeseca, plate uslugu za jedan mjesec u punom iznosu u toku grijne sezone a ista nije izvršena ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

“Molim KJKP RAD da mi dostavi kopiju Dinamičkog plana KJKP Rad za prikupljanje i tretman otpadnih voda na RCUO „Smiljevići“ za period 2019. - 2023. godine”

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostavi kopiju finalnog izvještaja “Praćenje i tehnička podrška realizacije rada na analizama sastava i količina procjednih voda u okviru RCUO Smiljevići za period 01.07.2018.-30.06.2019.godine koji je dostavljen 11.11.2019. godine.”

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

BH MAC, KJKP VIK, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, new iteFederalna uprava CZm

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Kada će Alipašina ulica dobiti adekvatne kante za otpadke

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede, “da pristupi izradi propisa kojima bi se definisao rezidentni parking, uslovi njegovog korištenja, kao i mjere za provođenje istih”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka koji se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO RUDARSTVA, INDUSTRIJE I ENERGETIKE FBIH, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA BH-GAS D.O.O. SARAJEVO, Vlada FBIH, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za otvaranje centra za plaćanje komunalnih usluga na podrućju Općine Ilidža kao i da ministrastvo planira sredstva za ovu namjenu u budžetu za 2020 godinu”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za djelovanje Eko policije u Kantona Sarajevo.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li su izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim ​KJKP VIKSA da mi dostavi kopije svakog pojedinačnog dokumenta analize vode parametara B skupine i to za ​olovo i kadmijum​.

KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se dvorište PRVE OSNOVNE ŠKOLE NA ILIDŽI uredi i izvrši sanacija potrebnih dijelova”.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Da se izvrši nadzor nad zapošljavanjem novih radnika u KJKP ViK

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da​ VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi se ​deponija građevinskogotpadana RCUO Smiljevići stavila u punu funkciju i počelo odvojeno odlaganje građevinskog otpada koji sada bespotrebno popunjava aktivne plohe i može negativno uticati na sistem otplinjavanja iste.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju pijace Telali te prilagodbu iste ambijentu Baščaršije”.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da ​VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za rekonstrukciju kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u njegovoj​PUNOJ dužini kako bi se spriječilo dalje zagađenje vode fekalijama na Vrelu Bosne jer većina uzoraka analiziranih u 2019. godini ​nije za piće​, a na Bjelašnici imamo novoizgrađene objekte.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori