Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa: “Molim Kantonalni stambeni fond da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za UREDBU O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Molim da mi se dostavi informacija o rezultatima ispitivanja zemljišta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" koje je vršio Federalni zavod za agropedologiju u proteklim godinama.Molim da mi se dostave kopije izvještaja.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostave SVI rezultati mikrobiološke, fizičko-hemijske analize vode, analize rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode izvršenih u 2019. godini.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:Molim da mi se dostavi informacija o poduzetim radnjama u vezi prekomjernog zagađenja tla teškim metalima na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne", kao i mikrobiološkog zagađenja vode.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Neira Dizdarević

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se sva pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak (postrojenja za sagorijevanje, tehnološka postrojenja i privredni subjekti koji imaju emisije u zrak) da u roku od mjesec dana dostave potrebne podatke za Listu pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, koji su obavezni primjenjivati odredbe Plana, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.