Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

• Da li je ispoštovana zakonska procedura kod prijema radnika u radni odnos u slučaju prijema Ene Avdibegović u stalni radni odnos u KJKP RAD na osnovu raspisanog javnog oglasa od 10.08.2019 godine ? • Tražim da mi se hronološki dostave svi p

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za ispitivanje mogućnosti iznalaženja modela dodatnih vidova upotrebe kapaciteta Gradske tržnice “Markale" za vrijeme kada se ne koristi za osnovnu djelatnost.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snab

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za otvaranje centra za plaćanje komunalnih usluga na podrućju Općine Ilidža kao i da ministrastvo planira sredstva za ovu namjenu u budžetu za 2020 godinu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: