KJP SARAJEVO ŠUME

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko"

Zaključak Adi Kalem (18.10.2023)

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo, da kantonalnim javnim preduzećima, a kako bi se ubrzali procesi prilikom izgradnje, rekonstrukcije i sanacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo, izdaju jasnu instrukciju davanja prednosti projektima od javnog značaja, prilikom obrade dokumentacije i realizacije ovih projekata.

Da li i u kojem obimu nelegalna sječa šume u općini Hadžići utiče na zagađenje vode na području ove općine?

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ? Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godin

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za intenzivnije pošumljavanje južne strane Bjelašnice, gdje je šuma na tom lokalitetu za vrijeme Austro-Ugarske posječena. Također molim da odgovorite na pisane zahtjeve Planinarske akademije koja je samoinicijtivno posadila crni i bi

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za sadnju plantaža paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Možete li mi reći na šta su utošena sredstva koje je općina Trnovo uplatila iznos od 324.897KM na osnovu eksproprijacije koja su trebala biti utrošena namjenski?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori