Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2019
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2019
Komentar na rok: 
maj-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu