VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA FINANSIJSKIH SREDSTAVA !

S ciljem povećanja efikasnosti i transparentnosti rada Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, obavještavamo i podsjećamo sve korisnike (pojedinci i neprofitne organizacije) finansijskih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo, kojima su dodijeljena sredstva sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo na obavezu dostavljanja Izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima i to isključivo na propisanom obrascu narativnog i finansijskog Izvještaja( Obrazac br.3) koji je dostupan na službenoj stranici davaoca sredstava https://skupstina.ks.gov.ba/preuzimanja/obrasci.

Budući da je evidentno da korisnici finansijskih sredstava podnose izvještaje na nevažećim obrascima, što je razlog da isti ne budu prihvaćeni, upućujemo korisnike da pažljivo čitaju tekst javnog poziva koji sadrži sve potrebne upute za postupanje u vezi sa dostavljanjem Izvještaja na propisanom obrascu.

Propisani obrasci narativnog i finansijskog izvještaja mogu se preuzeti i na protokolu šalter sale, u zgradi Kantona Sarajevo, ul. Reisa Dž. Čauševića broj 1. ili preuzeti putem navedenog linka https://skupstina.ks.gov.ba/preuzimanja/obrasci

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA

PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO