Nacrt zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća;

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Na osnovu člana 142. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“-Drugi novi prečišćen tekst, broj: 41/12 i 15/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana  09.09.2013. godine, donijela je slijedeći

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa  kantonalnih javnih preduzeća.

 

  1. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.

 

  1. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

 

  1. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedloga zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa  kantonalnih javnih preduzeća

 

 

Broj:01-02-23086 /13                    

09.09.2013. godine                                  

S A R A J E V O

PREDSJEDAVAJUĆA

SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. dr Mirjana Malić

 

Vertical Tabs