Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2012. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2012. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 25 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (22 “ZA”, 1 “SUZDRŽAN” I 2 “PROTIV”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O SNABDJEVENOSTI KANTONA SARAJEVO LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM U 2012. GODINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA IMPLEMENTACIJU LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG OSIGURANJA KROZ FUNKCIONISANJE MREŽE FARMACEUTSKE DJELATNOSTI-APOTEKA, SA PRIJEDLOGOM MJERA I AKTIVNOSTI.