Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2011. godinu