Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine data u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu

Puni naziv tačke: 

Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine data u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina je primila na znanje Preporuke i Misljenja Ureda za reviziju i vecinom
glasova (za 26, suzdr.6) usvojila slijedece ZAKLJUCKE
1Prihvataju se preporuke i misljenja Ureda za reviziju institucija u FBiH data u Konacnom izvjestaju 0 reviziji
finansijskih izvjestaja Budzeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu;
2.Zaduzuju se budZetski korisnici da postupe po preporukama datim u Konacnom izvjestaju 0 reviziji finansijskih
izvjestaja Budzeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu i u roku od 30 dana obavjeste Vladu Kantona Sarajevo 0

Vertical Tabs