Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva

Rezultat: 
Usvojen

IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JU IZ OBLASTI ZDRAVSTVA:
a) Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo;
b) “Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu" za 2011. godinu sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
c) Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
d) "Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
e) "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
f) „Apoteke Sarajevo“ za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
g) "Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
h) "Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
i) "Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
j) "Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
k) "Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
l) "Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
m) "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
n) "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
o) "Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
p) "Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
r) "Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" za 2011. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Obzirom da je 18 navedenih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti zdravstva, predsjedavajuća Skupštine je predložila da se obavi jedinstvena rasprava, a izjašnjavanje pojedinačno za svaku javnu ustanovu.

NAKON RASPRAVE, GLASANJU SU PRISTUPILA 24 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO, USVOJILA IZVJEŠTAJE O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA