Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2011. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2011. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - Apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 26 POSLANIKA I IZVJEŠTAJ O SNABDJEVENOSTI KANTONA SARAJEVO LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM U 2011. GODINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA IMPLEMENTACIJU LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG OSIGURANJA KROZ FUNKCIONISANJA MREŽE FARMACEUTSKE DJELATNOSTI-APOTEKA, SA PRIJEDLOGOM MJERA I AKTIVNOSTI, SKUPŠTINA JE USVOJILA JEDNOGLASNO.