Sjednica Vlade KS: Pokrenute aktivnosti na uspostavi Centra za upravljanje kvalitetom zraka

Vlada Kantona Sarajevo je imenovala Radnu grupu za izradu Elaborata opravdanosti uspostave Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo.
U sastav ove radne grupe imenovani su prof. dr. Aleksandar Knežević, Zijada Krvavac, prof. dr. Kasim Tatić, Goran Rokvić i Mia Maslo Kapidžić.
„Ovo radno tijelo ima zadataka da pripremi pomenuti Elaborat za formiranje centra, a što je obaveza koja je definisana Kantonalnim ekološkim akcionim planom, uvažavajući pravne, ekonomske i druge kriterije“, naglasio je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović te dodao kako se njegovo formiranje planira za narednu godinu.
Upravo zbog toga su u Radnu grupu predloženi stručnjaci iz oblasti menadžmenta kvaliteta zraka, održivog ekonomskog okolišnog planiranja te pravnici i zaposlenici Ministarstva koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Zadaci Radne grupe su: sagledati postojeće organizacione i kadrovske kapacitete za bavljenje poslovima zaštite zraka, dati ocjenu aktuelnog stanja i razloge za formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo te dati prijedlog novog organizacionog, kadrovskog, pravnog i ekonomskog okvira za ispunjavanje strateških ciljeva u sanaciji zagađenosti zraka.
Planirano je da bi Centar za upravljanje kvalitetom zraka, između ostalog, trebao pratiti trend kvaliteta zraka, da izrađuje izvještaje i stručne podloge za prostorno planiranje, da predviđa stanje kvaliteta zraka za različite scenarije, da vrši kalibraciju matematskih modela, da prati različite doprinose izvora emisija u zrak, da daje preporuke i upozorava javnost na povećane koncentracije pojedinih polutanata, da vrši razmjenu podataka, da opslužuje web stranicu i sredstva informisanja, i sl.