Bio na dnevnom redu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe

Informacija o radu udruženja koja se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Informacija o radu udruženja koja se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo