Radni materijal zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na web stranici

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je pripremilo i na svojoj web stranici objavilo Radni materijal zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te pozvalo zainteresovana lica da uzmu učešće u javnim konsultacijama.
Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja moguće je dostaviti Ministarstvu u roku od deset dana, a najkasnije do dana 02.12.2019.godine, na adresu Reisa Džemaludina Čauševića br.1, Sarajevo ili na e-mail adresu: mrsri@mrsri.ks.gov.ba.
Materijal se može preuzeti na linku: https://mrsri.ks.gov.ba/aktuelnosti/poziv-na-konsultacije-u-vezi-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-socijalnoj-zastiti