Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite sa Finansijskim planom za 2012. godinu

Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2012
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2012
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu