Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2020. godinu

Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2020. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2020
Nosilac posla: 
JU Biblioteka Sarajeva
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu