Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST KULTURE I SPORTA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2018
Nosilac posla: 
JU Biblioteka Sarajeva
Ministarstvo kulture i sporta
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu