Program rada i Finansijski plan KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu