Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2022. godinu

Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2022. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
12.2021
Nosilac posla: 
KJU Dom za soc. zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2021
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu