Procjena ugroženosti od požara Kantona Sarajevo

Procjena ugroženosti od požara Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Ostalo
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVAKANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2022
Nosilac posla: 
Kantonalna uprava civilne zaštite
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2022
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu