Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora o zakupu zemljišta za odlaganje privremeno oduzetih motornih vozila za period 2021. – 2024. godina između ugovornih strana Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Saraje

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora o zakupu zemljišta za odlaganje privremeno oduzetih motornih vozila za period 2021. – 2024. godina između ugovornih strana Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao zakupca i „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo, kao zakupodavca, koji je izabran putem javnog poziva provedenog na osnovu člana 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
23
Suzdržan: 
1