Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, Općina Ilidža,

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, Općina Ilidža, sa privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “Amina trade” d.o.o. Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen
Za: 
20
Protiv: 
8
Suzdržan: 
1