Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukaciono - Informativnog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantona Sarajevo -

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukaciono - Informativnog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantona Sarajevo - Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kao zakupodavca i UR FAST FOOD BISTRO ''OAZA-DINO'' kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
28