Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište, Sarajevo za 2016. godinu