Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2017. godinu