Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ’55, Sarajevo za 2017. godinu