Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” za 2020. godinu