Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Kamerni teatar ' 55” Sarajevo za 2020. godinu