Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2018. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2018. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
30