Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2018. godinu;