Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar- SARTR za 2016. godinu;