Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2016. godinu