Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu;