Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2018. godinu