Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2016. godinu;