Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo;