Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu