Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade na Kanton Sarajevo na parceli označenoj kao k.č. 2152/33 površine 332 m2 upisanoj u zk.ul. 22713 K.O. SP_Gornji Butmir što po novom premjeru odgov

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade na Kanton Sarajevo na parceli označenoj kao k.č. 2152/33 površine 332 m2 upisanoj u zk.ul. 22713 K.O. SP_Gornji Butmir što po novom premjeru odgovara parceli broj 2051/3, PL/KKU 1125 K.O. Stup u svrhu izgradnje Spomen obilježja ubijenim civilima Kasindolske ulice, koji će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao Prenosilac, zaključiti sa Sticaocem nekretnine

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
31