Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Zaključak E.Vreto 33 ZA 2 SUZDRŽANA
Zaključak S.Milavica 19 PROTIV 6 SUZDRŽANO 10
Zaključak V.Bešlija 17 PROTIV 5 SUZDRŽANO 12

Za: 
20
Protiv: 
15