Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;