Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo