Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
24
Protiv: 
1
Suzdržan: 
6