Prihvatanje ostavke premijera Vlade

Puni naziv tačke: 

Prihvatanje ostavke premijera Vlade

Rezultat: 
Usvojen

Odluka o potvrđivanju razrjesenja Vlade KS:
ZA:22
PROTIV:1
SUZDRŽAN:10

Vertical Tabs

Za: 
23
Suzdržan: 
9