Zastupničko pitanje upućeno Agenciji za vodno područje rijeke Save.

Danijela Kristić
Pitanje

Molim da me obavijestite o odvodnji otpadnih voda iz poslovnih objekata u II vodozaštitnoj izvorišta Sarajevsko polje, koji uslovi moraju biti ispunjeni, ispunjavaju li svi objekti u pomenutoj zoni te uslove, te koji javni organ je nadležan za izdavanje vodnih dozvola za takve objekte.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 10 Novembar, 2020
Pošalji mail: 
Da