Pitanje: Ovim putem molim Konkurencijsko vijeće BIH da da svoje mišljenje u vezi ovakve situacije da li postoje elementi koji su u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji BIH, naročito člana 10. stav (2) Zakona.