Inicijativa Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Podnosim inicijativu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti provjeri postupanje svih odgovornih javnih organa i ustanova u vezi usklađivanja prostorno-planske dokumentacije za područja planina Bjelašnica, Igman i Treskavica sa trenutno važećim Prostornim planom Republike BIH shodno članu 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) prema kojima je područje pomenutih planina planirano kao Nacionalni park u okviru čega se nalaze dijelovi prvog i drugog režima zaštite sa rezervatima prirode kako bi se spriječilo dalje devastiranje planina i ekocid koji se dešava suprotno zakonskom okviru i stavu struke.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Da