Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa-Vlada KS je donijela Odluku o izmjeni Odluke o pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, nastavnih sredstava i učila po pretmetima za osnovnu školu. Odluka se odnosi na nastavni pr


Smiljana Viteškić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo


Smiljana Viteškić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice


Smiljana Viteškić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se po hitnom postuopku da saglasnost za uspostavu ambulanti za veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite boračke populacije


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

inicijativa se odnosi na održavanje pothodnika na Stupu, održavanje higijene, sigurnosti i održavanje pokretnih stepenica


13.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se ne izvršavaju presude i ko će odgovoarati za to, direktori škola, Min.fin.ili Min.obraz.? Kako jedna škola može imati dva direktora? Koliko je ukupno oštećen Budžet KS za 8 godina..


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa se odnosi na JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti SArajevo: da se izvrše provjere česti pozivi policije u školi?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispitaju navodi te postupi po pristigloj peticiji roditelja da li jedna od odgajateljica ne postupa u skladu sa utvrđenim pravilima i normama ponašanja a sve zbog hitnijeg rješavanja problema zbog sigurnosti djece i njihovog psiho-fizi


Smiljana Viteškić

03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanje za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i ministricu da li podržavaju odgovorno lice u JU Osnovna muzička škola Ilidža u neizvršavanju pravosnažnih sudskih presuda


05.06.2023
Puni tekst pitanja:

Koji su kriteriji naplate po sudskim presudama uposlenika u javnim ustanovama Kantona Sarajevo?

Da li je tačna informacija da su neki uposlenici naplatili 3. ili 4. izvrsnu presudu, a neki nisu čak ni 1. ni 2. presudu i čekaju preko 10.godina na naplatu ?

Koje odgovoran, da li Ministarstvo finansija, banka ili advokat koji je zastupao uposlenika?


Smiljana Viteškić

08.05.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto MUP KS ne pokreće upravne sporove za privremeno oduzimanje vozačkih dozvola licima koja su evidentirana u službenim evidencijama MUP-a KS i zdravstvenih ustanova KS kao ovisnici o opojnim drogama i alkoholu te iste uputi na vanredne Ijekarske preglede, kako bi bili onemogućeni da legalno upravljaju motornim vozilima. Nezvanično saznajem da je takvih osoba u KS 4.000 (četiri hiljade)


18.05.2023
Puni tekst pitanja:

1. Nedavno smo čuli informaciju ministra zdravstva KS da je aplicirano 511 vakcina protiv HPV. Svojevremeno je bila informacija da su odvojena novčana sredstva i za medijsku kampanju, koja nije bila vidljiva ili je bar ja nisam vidjela. Molim uvaženog ministra da nam dostavi podatke o tome da li su izdvojena sredstva za medijsku kampanju, koliko je to koštalo i informaciju o tome šta je sve bilo izrađeno (brošure, letci), koliko i gdje je plasirano i do koga je dospjelo? Da li se to isplatilo?

2. Gdje je konsolidovani izvještaj o provedenim screening programima -dojka, cervix i debelo crijevo - i da li su podaci uneseni u zdravstvene kartone pregledanih, automatski, s obzirom da postoji informacioni sistem u zdravstvu KS? Da lije napravljena analiza učesnika u toj kampanji ili pilot projektu, šta je već bilo?


Smiljana Viteškić

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu zdravstva da podhitno pristupi primjeni Pravilnika o radu i platama i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te da obezbjedi dostatna sredstva za upošljavanje novih defektologa stomatopeda.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjim poslova da li je okončana konkursna procedura prijema novih policijskih službenika te bih molila detaljno pojašnjenje procedura usvajanja pravilnika o novo, sistematizaciji radnih mjesta.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja dau skladu sa članom 86. Zakona o uređenju saobraćajanapodmčju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 30/17) izradi pravilnik kojim se definiše postupak i način uklanjanja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina te da pristupi izradi propisa o visini rioskova premještanja vozila i olupina u skladu sa pomenutim Zakonom. Istu inicijativu je uputila i zastupnik Hasagic u prslom mandatu i uvrštena je u prijedlogu Zakona o uređenju saobraćaja, međutim prema informacija kojima raspolažemo pomenuta problematika nije riješena.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je u 2022. i 2023.godini bilo prija zoonoza, konkretno Q-groznice i Brucelloze, i ako jest da li locirani izvori zaraze, šta je učinjeno po pitanju prekida zaraze i prevencije bolesti?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto učenici koji pohađaju srednju školu Richmond Park Schools, Francuske Revolucije bb, ne mogu ostvariti pravo na prevoz sa đačkom iskaznicom?


Smiljana Viteškić

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Prošle godine, u ovo vrijeme, donešena je Odluka o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetsko obrazovanje KS.

U 2022.godini finansirana su 23 uposlenika, a u Nacrtu Budžeta za 2023.g. predviđeno je finansiranje 48uposlenika,


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na sred gradske saobraćajnice, pristupni put prema Zetri, izgrađena je i postavljena rampa te se na toj lokaciji obavlja naplata parkinga. Prema informacijama kojim raspolažemo za istu nije dobijena dozvola nadležnih niti je istu moguće dobiti, s obzirom da cesta pripada gradskim saobraćajnicama. Da li su pomenuti navodi tačni?


Smiljana Viteškić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da mjesečna, pretplatna karta važi u svim vozilima gradskog prevoza, GRASA i CENTROTRANSA, sa izuzetkom komercijale Baščarsija - Dobrinja.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Ko je nadležan za uređenje autobuskog stajališta na Groblju Vlakovo?


Smiljana Viteškić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da Komisija za izbor i imenovanja u sto kracem roku imenuje Eticko vijece u SKS, a u skladu sa Etickim kodeksom poslanika u SKS (Sl.novine KS broj 22/09)